Privacy

Waarom deze privacyverklaring?

TM Benelux hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil TM Benelux u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door TM Benelux.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van TM Benelux.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

tmbenelux.eu is een initiatief van: TM Benelux (Hierna: “TM Benelux”)

Btw-nummer:BE 0881 663 286
Polisnr: 730.390.160
Bruyninckx Vastgoed BVBA (BIV 800.007)
Carl Bruyninckx (BIV 203.854)

E-mail: info@tmbenelux.eu
Telefoon: +32 (0) 14 41 69 06

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

TM Benelux verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door TM Benelux:

–        Identificatiegegevens

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

TM Benelux verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

–        U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
–        Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
–        Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
–        De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
–        Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van TM Benelux worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van TM Benelux bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TM Benelux en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TM Benelux zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden intern verwerkt door de medewerkers van TM Benelux en doorgegeven aan het CRM systeem van TM Spanje in Torrevieja. Verder worden de persoonsgegevens niet verkocht of meegedeeld aan andere derde partijen voor commerciële doeleinden die aan ons verbonden zijn. TM Benelux heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Nucleus

Nucleus is een hosting solution builder, waarmee we onze website optimaal laten werken.

Alle data die we hiervoor verzamelen, wordt op een eerlijke en wettige manier verwerkt op de beveiligde servers van Nucleus. Nucleus beschikt over een ISO 27001-certificaat voor data-beveiliging.

De servers van Nucleus bevinden zich in België. Data-verwerking vindt dus niet plaats buiten de EU.

Nucleus maakt gebruik van een Data Protection Officer die alle procedures inzake de verwerking van uw gegevens in het oog houdt. Hij waakt over uw privacy.

Nucleus GDPR-maatregelen: https://www.nucleus.be/gdpr/

Campaign Monitor

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met Campaign Monitor. Dit is software voor e-mailmarketing. Via data-uitwisseling bewaken we de effectiviteit van onze e-mailcampagnes. Campaign Monitor kan statistische en prestatie-informatie bewaren, analyseren en compileren op basis van en / of gerelateerd aan ons gebruik van hun services, in een geaggregeerde en geanonimiseerde indeling.

Meer informatie over Campaign Monitor en GDPR: https://www.campaignmonitor.com/trust/gdpr-compliance/

Facebook

Wij kunnen uw gegevens delen met Facebook om te adverteren. Hierbij kunnen we lijsten van e-mailadressen uploaden zodat we bestaande contacten via het Facebook platform gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen.

Facebook kan u aan de hand van uw gegevens Facebook-producten aanbieden, alsook meer inzicht krijgen in uw andere gegevens, waaronder gegevens over uw gebruik van andere websites en apps. Het is daarbij irrelevant of u wel of niet bent geregistreerd of aangemeld.

Facebook deelt de gecodeerde gegevens niet met derden of andere adverteerders en verwijdert de gecodeerde gegevens zodra het overeenstemmingsproces is voltooid.

Facebook bewaakt de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens door middel van technische en fysieke beveiliging van de Facebook-systemen waarop deze gegevens zijn opgeslagen.

Deze beveiliging beschermt en waakt tegen onbedoelde of ongeautoriseerde toegang om te voorkomen van gebruiken, wijzigen of delen van gegevens.

Facebook geeft geen toegang tot of informatie over de aangepaste doelgroep(en) aan derden of andere adverteerders, gebruikt de doelgroep(en) niet om deze aan informatie over onze gebruikers te koppelen, maakt geen profielen op basis van interesses en gebruikt deze doelgroep(en) niet op een andere manier dan voor het bieden van services, tenzij ze hiervoor onze toestemming hebben of hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Meer informatie over de voorwaarden voor aangepaste doelgroepen op Facebook:

https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van TM Benelux wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

TM Benelux verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

–        Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
–        Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
–        Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal TM Benelux onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van TM Benelux uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer TM Benelux uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal TM Benelux hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@tmbenelux.eu.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan TM Benelux. TM Benelux zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

–        Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
–        Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
–        Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
–        Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
–        Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

TM Benelux beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
–        Gedurende de periode die TM Benelux nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
–        Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
–        Wanneer TM Benelux de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
–        Gedurende de periode die TM Benelux nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. TM Benelux staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij TM Benelux dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal TM Benelux hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@tmbenelux.eu.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan TM Benelux verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal TM Benelux hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@tmbenelux.eu.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door TM Benelux bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal TM Benelux hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@tmbenelux.eu.

TM Benelux maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Door op 'OK' te klikken ga je akkoord met deze cookies. Meer info? Bekijk onze cookie policy. Ok, ik ga akkoord